ANBI

pag 1 ANBI standaardformulier

pag 2 ANBI standaardformulier

pag 3 ANBI standaardformulier

pag 4 ANBI standaardformulier

pag 5 ANBI standaardformulier

pag 6 ANBI standaardformulier

ANBI informatie

Naam                                     :  Stichting Friends of the African Dream

RSIN                                        : 817393729

Bezoekadres                           : Zegheweg 2, Woudenberg

Telefoonnummer                   : 033 2864068

Emailadres                             : bvdtweel@hetnet.nl

 

Doelstelling                            :  Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan (2021)

Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone

 1. Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen.
 2. Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien

In 2021 is het de planning dit te realiseren door:

 • Samen te werken met Lunsar Eye hospital, Lowell & Gess Hospital, SECOM en het Masanga ziekenhuis.
 • In totaal 400 cataract operaties te vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
 • Nederlandse oogartsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen te laten werken, om de kwaliteit te verhogen
 • Een Nederlandse oogarts faciliteren om langdurig de oog zorg op verschillende locaties in Sierra Leone te ondersteunen.
 • Begeleiding te geven aan de productie van oogdruppels, zowel kwalitatief, administratief en marketingtechnisch.
 • Een blindentraining + nazorg traject voor 30 blinden te verzorgen, met als doel minder afhankelijkheid
 • 1 verpleegkundige op te laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia)
 • 1 blinde vrouw financieel  te ondersteunen een basis opleiding te volgen op de blindenschool
 • Een blindenschool te ondersteunen met voeding ten behoeve van de leerlingen.
 • Individuele educatie
 • 11 personen financieel te ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen.
 • 6 jongelui financieel te ondersteunen om een ambachtsopleiding te volgen
 • Landbouwproject
 • Training te geven aan deze gemeenschap om het project self-sustainable te laten worden
 • Microkredieten te verstrekken

Bestuurssamenstelling: 

 • Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
 • De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
 • De heer B.F Schaeffner, secretaris
 • De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid

 

Het beloningsbeleid: Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reiskosten naar Sierra Leone vergoed.

Privacywetgeving

De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy.

 

 

S T A A T    V A N     B A T E N  E N  L A S T E N
realisatie realisatie
2020 2019
Baten
 
Donaties 109.962 27.510
Bijdrage oogdruppel productie 4.673 4.500
Verhuur secundary school Sumbuya 60
Bijdrage lasploeg 150
Songo Nerica rice 20
Rente 5 10
Terug betaling microkredieten 1.436 5.400
Totaal baten 116.076 37.650
Lasten
besteed aan doelstellingen
Ondersteuning medisch posten 1.555
Oogzorg, nationaal
Materialen 127 2.491
Outreach eyecare 285 665
Uitzending (oog)artsen 5.394 3.645
Oogdruppelproductie 283 2.911
Blindenproject 5.487 3.806
Cataract operaties 8.794 20.124
Eye care house Masanga 5.000
Individuele opleidingstrajecten 23.374 27.251
Microcredieten 2.804 199
Agrarische projecten 5.643
Ondersteuning  blindenschool 4.809 4.796
Aanschaf Toyota + transport/ inklaring /verzekering- verkoop oude toyota 17.374
Transport container
NGO registratie in Sierra Leone 280 434
Organisatie Sierra Leone 9.859 9.941
Organisatie Nederland 143 122
Bankkosten 428 338
Totaal lasten 67.067 101.295
Saldo/batig slado 49.009 63.645-
Balans per 31 december 2020
ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19
Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen                     –
Inventarissen                     –             –
Gereedschappen                     –             –
            –
Leningen u/g
Overige vorderingen                     –             –
Totaal te vorderen             –
Liquiditeiten
Rabobank Woudenberg (lopende rekening) 5.186     24.416
Rabobank Woudenberg (spaarrekening) 120.000     55.000
SLCB bank 11.320      8.081
Totaal liquiditeiten 136.506     87.497
TOTAAL ACTIEF 136.506     87.497
PASSIVA 31-dec-20 31-dec-19
Eigen vermogen
 Kapitaal          87.497   151.142
 overige mutaties kapitaal, microkredieten
 Resultaat boekjaar          49.009     63.645-
 Totaal verenigingskapitaal         136.506     87.497
 Voorzieningen
            –
 Reservering
 Totaal voorzieningen             –
 Schulden
 Crediteuren             –
 Overige schulden             –
 Totaal schulden             –
 TOTAAL PASSIEF         136.506     87.497

 

Baten:

Donaties werden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties) en de KSBS (Katholieke Stichting Blinden en slechtzienden). De periodieke donaties zijn dit jaar aanmerkelijk verhoogd.

Terugbetaling van oogdruppelflesjes op basis van verkochte flesjes.

De investeringen van de microcredieten worden weer in de stichtingskas teruggeleid.

Lasten:

 • Oogzorg
 • Materialen, betreft medische materialen voor het oogziekenhuis in Lunsar
 • Outreach eyecare betreft kosten die gemaakt worden om in de achteraf gelegen gebieden, oogzorg te geven en cataract patiënten op te sporen.
 • Voor 3 Nederlandse(oog)artsen zijn reiskosten/verblijfskosten + visa betaald. Deze reizen zullen gedeeltelijk uitgevoerd worden in 2021 ivm de Corona maatregelen.
 • Ondersteuning oog druppel productie, hiervoor zijn de grondstoffen om oogdruppels voorgefinancierd.
 • Trainingen aan 57 blinden ten behoeve van zelfredzaamheid en het leren tuinieren
 • Cataractoperaties: er zijn dit jaar 192 cataract operaties gerealiseerd.
 • Eye care house betreft een bijdrage aan het onderkomen voor uit te zenden oogartsen
 • Individuele opleidingen, voor 17 personen is het lesgeld en de praktijkmaterialen bekostigd
 • Verpleegkundigen (Public Healthcare) – 8 personen
 • Verpleegkundigen (State enrolled Community Nurse)- 3 personen
 • Ambachtsopleiding (Landbouwmeting, lassen, constructie, loodgieten) – 6 personen afgerond en 8 personen nieuw gestart
 • Een leerling wordt opgeleid op de blindenschool, als voorbereiding op middelbaar onderwijs.
 • Blindenschool: voorziening van rijst en palmolie voor de gehele school
 • NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
 • Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
 • Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *