ANBI

pag 1 anbi registratie 22

pag 2 anbi registratie 22

pag 3 anbi registratie 22

pag 4 anbi registratie 22

pag 5 anbi registratie 22

pag 6 anbi registratie 22

ANBI informatie

Naam                                      : Stichting Friends of the African Dream

RSIN                                        : 817393729

Bezoekadres                           : Zegheweg 2, Woudenberg

Telefoonnummer                   : 033 2864068

Emailadres                             : bvdtweel@hetnet.nl

Website                                  :  http://www.friendsoftheafricandream.org/

Doelstelling                            :  Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika

 

Beleidsplan 2023

Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone

 • Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen. In 2022 is het de planning dit te realiseren door:
 • Samen te werken met Lunsar Eye hospital, Lowell & Gess Hospital, en Masanga ziekenhuis.
 • De SECOM oogzorg-organisatie versterken door trainingen te geven en medewerkers op te leiden en de organisatie te helpen professionaleren
 • In totaal 500 cataract operaties vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
 • Nederlandse oogartsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen te laten werken, om de kwaliteit te verhogen
 • Begeleiding geven aan de productie van oogdruppels, zowel kwalitatief, administratief en marketingtechnisch.
 • 2 verpleegkundigen op laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia)
 • Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doet de stichting door
  • Individuele educatie
   • 15 personen financieel ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen
   • 8 jongelui  financieel ondersteunen om een technische opleiding  te volgen.
   • 6 jongelui financieel ondersteunen om een solar installatie opleiding te volgen
  • Landbouwproject
   • De dorpsgemeenschap Fabaina, financieel ondersteunen met een lening voor een bewerkingsmachine van de cassave
  • Microkredieten zijn verstrekt vanaf 2015 aan groepen personen, ten behoeve van het ontwikkelen of uitbreiden van activiteiten om in eigen levensbehoefte te voorzien.  Sinds 2021 zijn ook microkredieten verstrekt aan individuele personen.

Bestuurssamenstelling           :

 • Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
 • De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
 • De heer B.F Schaeffner, secretaris
 • De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid

 

Het beloningsbeleid               : Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun

werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reis/verblijfskosten kosten naar Sierra Leone vergoed.

Privacywetgeving                   : De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy

 

 

S T A A T    V A N     B A T E N  E N  L A S T E N
realisatie realisatie
2022 2021
Baten        
         
Donaties       117.115   108.495
Rente       005
Terug betaling microkredieten       1.802
  Mile 38 entertainmentcentre 98    
  Fabaina 2.311    
   Zeiss operatie microscoop 1.105   333
  loan trading business      
Terugbetaling oogmaterialen Kissy eye hospital             577   1.100
Tergbetaling tickets ivm COVID       1.970
Terugbetaling oogdruppelmaterialen          3.063    
Verkoop grond Sumbuya             538    
         
Totaal baten       124.807   113.705
         
         
Lasten        
besteed aan doelstellingen        
         
Oogzorg, nationaal        
  SECOM eyecare lening        4.503   2.517
  Kissy eye hospital           577   1.129
  Masanga eye department           107   145
  Medisch materiaal algemeen     675
  Opleding cataract nurse           128   7.555
  Uitzending (oog)artsen        6.694   4.330
  Oogdruppelproductie        1.662   3.781
  Blindentraining project           167   1.298
  Cataract operaties        8.679   9.144
  Eye care house Masanga     10.000
Individuele opleidingstrajecten techniek      13.787   13.955
  verpleegkunde      19.679   17.176
  blinde leerling           531    
Microcredieten Fabaina villagers        2.222   2.609
  Mile 38 – entertainment centre     2.847
  Solarprojecten        8.962    
  Trading business        1.667    
  Building a house        1.875    
Ondersteuning Freetown blindenschool        5.455   4.536
  Kabala blindenschool        4.436    
  Oorlogsweduwe onderstening           522    
Transport container       8.453
Vliegtickets vrijwillgers          6.195    
Kosten verkoop grond Sumbuya             200    
NGO registratie in Sierra Leone             235   280
Onderhoud en brandstof auto          4.403   3.158
Organisatie Sierra Leone          6.116   7.876
Organisatie Nederland             249   1.171
         
Bankkosten             496   475
         
Totaal lasten        99.547   103.110
         
         
Saldo / batig saldo        25.260      10.595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 31 december 2022

ACTIVA 31-dec-22   31-dec-21  
Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventarissen
Gereedschappen
Leningen u/g
Overige vorderingen
Totaal te vorderen
Liquiditeiten
Rabobank Woudenberg (lopende rekening)        4.733 9.118
Rabobank Woudenberg (spaarrekening)    160.000 116.700
SLCB bank        7.628 21.283
Totaal liquiditeiten  172.361 147.101
TOTAAL ACTIEF  172.361 147.101

 

 

 

PASSIVA   31-dec-22   31-dec-21
Eigen vermogen
 Kapitaal        147.101   136.506
 Resultaat boekjaar       25.260     10.595
 Totaal verenigingskapitaal    172.361     147.101
 Voorzieningen
 Reservering
 Totaal voorzieningen
 Schulden
 Crediteuren
 Overige schulden
 Totaal schulden
 TOTAAL PASSIEF    172.361     147.101

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting over het jaar 2022

 

Baten:

Donaties worden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties).

Terugbetaling SECOM van voor gefinancierde Zeiss operatie microscoop

Terugbetaling Kissy Eye hospitaal van voorgefinancierde laser microscoop en andere medische materialen

Terugbetaling van micro kredieten

De verkoop van een stukje grond dat in 2014 aangekocht was voor een opstartplek voor jongeren om hun bedrijf te starten, dit project is niet gelukt.

 

Lasten

 • Oogzorg
 • Materialen, betreft medische materialen oogzorg organisatie SECOM,  Kissy eye hospital en Masanga hospitaal
 • Cataract operaties: er zijn dit jaar 240 gerealiseerd
 • Voor Nederlandse(oog)artsen zijn reiskosten + visa betaald  tbv training,
 • Ondersteuning oog druppel productie, hiervoor zijn de grondstoffen om oogdruppels te maken vergoed en oogdruppelflesjes voorgefinancierd.
 • Individuele opleidingen, voor 12 personen is het lesgeld en de praktijkmaterialen bekostigd
 • Verpleegkundigen (Public Healthcare) – 15 personen
 • Ambachtsopleiding (Landbouwmeting, lassen, constructie, loodgieten) – 8 personen
 • Microcredieten voor diverse individuen
 • NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
 • Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
 • Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *