ANBI

 

pag 1 ANBI standaardformulier

pag 2 ANBI standaardformulier

pag 3 ANBI standaardformulier

pag 4 ANBI standaardformulier

pag 5 ANBI standaardformulier

pag 6 ANBI standaardformulier

ANBI informatie

Naam                                      :  Stichting Friends of the African Dream

RSIN                                        : 817393729

Bezoekadres                           : Zegheweg 2, Woudenberg

Telefoonnummer                   : 033 2864068

Emailadres                             : bvdtweel@hetnet.nl

Website                                  :  http://www.friendsoftheafricandream.org/

 

Doelstelling                            :  Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika

Beleidsplan 2022

Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone

 • Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen. In 2022 is het de planning dit te realiseren door:
 • Samen te werken met Lunsar Eye hospital, Lowell & Gess Hospital, SECOM en Masanga ziekenhuis.
 • In totaal 250 cataract operaties vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
 • Nederlandse oogartsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen te laten werken, om de kwaliteit te verhogen
 • Een Nederlandse oogarts faciliteren om langdurig de oog zorg op verschillende locaties in Sierra Leone te ondersteunen.
 • Begeleiding geven aan de productie van oogdruppels, zowel kwalitatief, administratief en marketingtechnisch.
 • 1 verpleegkundige op laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia)
 • 1 blinde vrouw financieel ondersteunen een basis opleiding te volgen op de blindenschool en deze school (Freetown) te ondersteunen ten behoeve van voeding voor leerlingen.
 • 1 blindenschool in Kabala op te nemen in het programma.
 • Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doet de stichting in 2018 door
  • Individuele educatie
   • 15 personen financieel ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen
   • 8 jongelui  financieel ondersteunen om een ambachtsopleiding  te volgen.
   • Landbouwproject
    • De dorpsgemeenschap Fabaina, financieel ondersteunen met een lening voor een bewerkingsmachine van de cassave
    • Training geven aan deze gemeenschap om het project self-sustainable te laten worden
 • Microkredieten zijn verstrekt vanaf 2015 aan 210 personen, ten behoeve van het ontwikkelen of uitbreiden van activiteiten om in eigen levensbehoefte te voorzien.

Bestuurssamenstelling           :

 • Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
 • De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
 • De heer B.F Schaeffner, secretaris
 • De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid

 

Het beloningsbeleid               : Leden van het bestuur genieten geen beloning voor werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reiskosten naar Sierra Leone vergoed.

Privacywetgeving                   : De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy

 

realisatie realisatie
      2021   2020
Baten
 
Donaties 108.495 109.962
Rente 005 5
Terug betaling microkredieten 1.802 1.436
Terugbetaling Zeiss operatie microscoop 333
Terugbetaling oogmaterialen Kissy eye hospital 1.100
Tergbetaling tickets ivm COVID 1.970
Terugbetaling oogdruppelmaterialen 4.673
Totaal baten 113.705 111.403
           
Lasten
besteed aan doelstellingen
Ondersteuning medisch posten
Uitzending  (oog) artsen
Oogzorg, nationaal
SECOM eyecare organisation 2.517
SECOM Cataract operaties 9.144
Kissy eye hospital 1.129 127
Masanga eye department 145
Medisch materiaal algemeen 1.999
Opleding cataract nurse 7.555 285
Uitzending (oog)artsen 3.717 5.394
Oogdruppelproductie 3.781 283
Blindenproject 1.298 5.487
Cataract operaties 8.794
Eye care house Masanga 10.000 5.000
Individuele opleidingstrajecten 30.895 23.374
Microcredieten Fabaina villagers 2.609 2.804
Mile 38 – entertainment centre 2.847
Agrarische projecten
Ondersteuning  blindenschool 4.536 4.809
Transport container 8.453
NGO registratie in Sierra Leone 280 280
Onderhoud en brandstof auto 3.158
Organisatie Sierra Leone 7.876 9.859
Organisatie Nederland 1.171 143
Bankkosten 428
Totaal lasten 103.110 67.067
           
Saldo / batig saldo      10.595    44.336

 

 

 

 

 

ACTIVA 31-Dec-21   31-Dec-20  
         
Materiele vaste activa        
Gebouwen en terreinen  –
Inventarissen  –
Gereedschappen  –
         
Leningen u/g
Overige vorderingen  –
Totaal te vorderen
Liquiditeiten        
Rabobank Woudenberg (lopende rekening) 9.118 5.186
Rabobank Woudenberg (spaarrekening) 116.700 120.000
SLCB bank 21.283 11.320
Totaal liquiditeiten 147.101 136.506
TOTAAL ACTIEF   147.101   136.506

 

PASSIVA 31-Dec-21 31-Dec-20
         
Eigen vermogen        
 Kapitaal  136.506  92.170
 overige mutaties kapitaal, microkredieten
 Resultaat boekjaar  10.595  44.336
 Totaal verenigingskapitaal  147.101  136.506
 Voorzieningen        
 Reservering
 Totaal voorzieningen
 Schulden        
 Crediteuren
 Overige schulden
 Totaal schulden
 TOTAAL PASSIEF    147.101    136.506

 

Toelichting over het jaar 2021

Baten:

Donaties worden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties).

Terugbetaling SECOM van voor gefinancierde Zeiss operatie microscoop

Terugbetaling Kissy Eye hospitaal van voorgefinancierde laser microscoop en andere medische materialen

Terugbetaling van micro kredieten

Terugbetaling van vliegtickets vrijwilligers i.v.m. negatief reisadvies door COVID

 

Lasten

 • Oogzorg
 • Materialen, betreft medische materialen oogzorg organisatie SECOM,  Kissy eye hospital en Masanga hospitaal
 • Cataract operaties: er zijn dit jaar 200 gerealiseerd
 • Voor Nederlandse(oog)artsen zijn reiskosten + visa betaald  tbv training, tevens een huis voorgefinancierd tbv  standplaats oogarts in Masanga
 • Ondersteuning oog druppel productie, hiervoor zijn de grondstoffen om oogdruppels te maken vergoed en oogdruppelflesjes voorgefinancierd.
 • Individuele opleidingen, voor 23 personen is het lesgeld, leefgeld  en de praktijkmaterialen bekostigd
 • NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
 • Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
 • Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website, + kosten profylactische medicijnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *