ANBI

ANBI informatie

Naam                                     :  Stichting Friends of the African Dream

RSIN                                        : 817393729

Bezoekadres                           : Zegheweg 2, Woudenberg

Telefoonnummer                   : 033 2864068

Emailadres                             : bvdtweel@hetnet.nl

 

Doelstelling                            :  Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika

Beleidsplan 2019

 • Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone
 • Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen. In 2019 is het de planning dit te realiseren door:
 • Samen te werken met Lunsar Eye hospital, Lowell & Gess Hospital en SECOM
 • In totaal 350 cataract operaties vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
 • Nederlandse oogartsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen werken, om de kwaliteit te verhogen
 • Een Nederlandse oogarts faciliteren om langdurig de oog zorg op verschillende locaties in Sierra Leone te ondersteunen.
 • Begeleiding geven aan de productie van oogdruppels, zowel kwalitatief, administratief en marketingtechnisch.
 • Een blindentraining + nazorg traject voor 30 blinden, met als doel minder afhankelijkheid.
 • 1 verpleegkundige op laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia)
 • 1 blinde vrouw financieel ondersteunen een basis opleiding te volgen op de blindenschool en deze school te ondersteunen ten behoeve van voeding voor leerlingen.
 • Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doet de stichting in 2018 door
 • Individuele educatie
 • 11 personen financieel ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen.
 • 6 jongelui financieel ondersteunen om een ambachtsopleiding te volgen.

 

 • Landbouwproject
 • De dorpsgemeenschap Fabaina, financieel ondersteunen met een cassave en mais project, grond bewerken, voorzien van zaad en kunstmest.
 • Training geven aan deze gemeenschap om het project self-sustainable te laten worden
 • Microkredieten zijn verstrekt vanaf 2015 aan 210 personen, ten behoeve van het ontwikkelen of uitbreiden van activiteiten om in eigen levensbehoefte te voorzien.

Bestuurssamenstelling :

 • Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
 • De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
 • De heer B.F Schaeffner, secretaris
 • De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid

 

Het beloningsbeleid: Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reiskosten naar Sierra Leone vergoed.

Privacywetgeving

De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy.

Staat van Baten en lasten

realisatie realisatie
2018 2017
Baten
Donaties 29.630 32.070
Terugbetaling oogdruppel productie 3.226 2.650
Bijdrage visserij project 282
Bijdrage lasploeg 200
Terugbetaling Songo Nerica rice 151
Rente 25 159
Totaal baten           33.032             35.361
Lasten
besteed aan doelstellingen
Ondersteuning medisch posten              1.162
Oogzorg, nationaal
Materialen 2.639                 203
Outreach eyecare 770              1.525
Uitzending (oog)artsen 10.405              8.424
Oogdruppelprodctie 10.775              2.791
Blindenproject 3.023              2.962
Cataract operaties 31.383              3.985
Individuele opleidingstrajecten 14.062             13.036
Overstromingsslachtoffers              1.236
Agrarische projecten 7.015                 476
Watervoorziening                 133
Microcredieten                 270
Transport container 8.226
NGO registratie in Sierra Leone 341              1.067
Organisatie Sierra Leone 11.508             13.918
Organisatie Nederland 660                 545
Bankkosten 242                 265
Totaal lasten         101.049             51.998
Saldo / batig saldo           68.017-            16.637-
Balans per 31 december 2018
ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17
Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventarissen             –             –
Gereedschappen             –             –
            –                –
Leningen u/g
Overige vorderingen             –
Totaal te vorderen             –                –
Liquiditeiten
Rabobank Woudenberg (lopende rekening)      7.919      2.354
Rabobank Woudenberg (spaarrekening)   140.000   190.000
SLCB bank      3.223      4.587
Totaal liquiditeiten   151.142      196.941
TOTAAL ACTIEF   151.142      196.941

 

PASSIVA 31-dec-18 31-dec-17
Eigen vermogen
 Kapitaal   219.159      213.578
 overige mutaties kapitaal, microkredieten
 Resultaat boekjaar     68.017-       16.637-
 Totaal verenigingskapitaal   151.142      196.941
 Voorzieningen
            –
 Reservering
 Totaal voorzieningen             –                –
 Schulden
 Crediteuren             –                –
 Overige schulden             –
 Totaal schulden             –                –
 TOTAAL PASSIEF   151.142      196.941

Toelichting over het jaar 2018

 

Baten:

Donaties worden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties) en incidenteel van opbrengsten kerk collecte.

Terugbetaling van oogdruppelflesjes op basis van verkochte flesjes.

Terugbetaling van lening voor rijst project in Songo.

 

Lasten:

 • Oogzorg
 • Materialen, betreft medische materialen voor het oogziekenhuis in Lunsar
 • Outreach eyecare betreft kosten die gemaakt worden om in de achteraf gelegen gebieden, oogzorg te geven en cataract patiënten op te sporen.
 • Voor 9 Nederlandse(oog)artsen/technicus zijn reiskosten + visa betaald tbv training en opzet optiekzaak en netwerk verkenning psychiatrie.
 • Ondersteuning oog druppel productie, hiervoor zijn de grondstoffen om oogdruppels te maken vergoed en oogdruppelflesjes voorgefinancierd.
 • Trainingen aan 30 blinden ten behoeve van zelfredzaamheid en het leren tuinieren
 • Cataractoperaties: er zijn dit jaar 620 cataract operaties gerealiseerd, dit was gedeeltelijk een inhaalslag van het jaar 2017.
 • Individuele opleidingen, voor 12 personen is het lesgeld en de praktijkmaterialen bekostigd
 • Middelbare school 3e jaar – 1 persoon
 • Verpleegkundigen (Maternal & Child Care) – 1 persoon
 • Verpleegkundigen (Public Healthcare) – 7 personen
 • Verpleegkundigen (State enrolled Community Nurse)- 3 personen
 • Ambachtsopleiding (Landbouwmeting, lassen, constructie, loodgieten) – 6 personen
 • Agrarische projecten : Kosten voor het bewerken van 13 hectares land, machinaal ploegen en eggen en de voorziening van rijst om te poten en kunstmest in Fabaina.
 • Container transport: Een 20ft container vervoert en ingeklaard, met name voor inrichting optiekzaak in oogziekenhuis Lunsar
 • NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
 • Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
 • Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website en versturen van materialen met  containers van andere organisatie.