ANBI

ANBI informatie

Naam                                     :  Stichting Friends of the African Dream

RSIN                                        : 817393729

Bezoekadres                           : Zegheweg 2, Woudenberg

Telefoonnummer                   : 033 2864068

Emailadres                             : bvdtweel@hetnet.nl

 

Doelstelling                            :  Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika

Beleidsplan 2020

 • Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone
 • Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen. In 2019 is het de planning dit te realiseren door:
 • Samen te werken met Lunsar Eye hospital, Lowell & Gess Hospital en SECOM en mogelijkheid aftasten om ook met Masanga ziekenhuis samen te werken.
 • In totaal 400 cataract operaties vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
 • Nederlandse oogartsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen te laten werken, om de kwaliteit te verhogen
 • Een Nederlandse oogarts faciliteren om langdurig de oog zorg op verschillende locaties in Sierra Leone te ondersteunen.
 • Begeleiding geven aan de productie van oogdruppels, zowel kwalitatief, administratief en marketingtechnisch.
 • Een blindentraining + nazorg traject voor 30 blinden, met als doel minder afhankelijkheid.
 • 1 verpleegkundige op laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia)
 • 1 blinde vrouw financieel ondersteunen een basis opleiding te volgen op de blindenschool en deze school te ondersteunen ten behoeve van voeding voor leerlingen.
 • Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doet de stichting in 2018 door
 • Individuele educatie
 • 11 personen financieel ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen.
 • 6 jongelui financieel ondersteunen om een ambachtsopleiding te volgen

 

 • Landbouwproject
 • De dorpsgemeenschap Fabaina, financieel ondersteunen met een cassave en mais project, grond bewerken, voorzien van zaad en kunstmest.
 • Training geven aan deze gemeenschap om het project self-sustainable te laten worden
 • Microkredieten zijn verstrekt vanaf 2015 aan 210 personen, ten behoeve van het ontwikkelen of uitbreiden van activiteiten om in eigen levensbehoefte te voorzien.

Bestuurssamenstelling :

 • Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
 • De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
 • De heer B.F Schaeffner, secretaris
 • De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid

 

Het beloningsbeleid: Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reiskosten naar Sierra Leone vergoed.

Privacywetgeving

De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy.

Staat van Baten en lasten

realisatie realisatie
2019 2018
Baten
 
Donaties 27.510 29.630
Bijdrage oogdruppel productie 4.500 3.226
Verhuur secundary school Sumbuya 60
Bijdrage lasploeg 150
Songo Nerica rice 20 151
Rente 10 25
Terug betaling microkredieten 5.400
Totaal baten 37.650      33.032
Lasten 
besteed aan doelstellingen
Ondersteuning medisch posten 1.555
Oogzorg, nationaal
Materialen 2.491 2.639
Outreach eyecare 665 770
Uitzending (oog)artsen 3.645 10.405
Oogdruppelproductie 2.911 10.775
Blindenproject 3.806 3.023
Cataract operaties 20.124 31.383
Individuele opleidingstrajecten 27.251 14.062
Microcredieten 199
Agrarische projecten 5.643 7.015
Ondersteuning  blindenschool 4.796
Aanschaf Toyota + transport/ inklaring /verzekering- verkoop oude toyota 17.374
Transport container 8.226
NGO registratie in Sierra Leone 434 341
Organisatie Sierra Leone 9.941 11.508
Organisatie Nederland 122 660
Bankkosten 338 242
Totaal lasten 101.295    101.049
Saldo / batig saldo           63.645-     68.017-

 

Balans per 31 december 2019
ACTIVA 31-dec-19 31-dec-18
Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventarissen             –             –
Gereedschappen             –             –
            –                –
Leningen u/g
Overige vorderingen             –
Totaal te vorderen             –                –
Liquiditeiten
Rabobank Woudenberg (lopende rekening)     24.416      7.919
Rabobank Woudenberg (spaarrekening)     55.000   140.000
SLCB bank      8.081      3.223
Totaal liquiditeiten     87.497      151.142
TOTAAL ACTIEF     87.497      151.142
PASSIVA 31-dec-19 31-dec-18
Eigen vermogen
 Kapitaal   151.142      219.159
 overige mutaties kapitaal, microkredieten
 Resultaat boekjaar     63.645-       68.017-
 Totaal verenigingskapitaal     87.497      151.142
 Voorzieningen
            –
 Reservering
 Totaal voorzieningen             –                –
 Schulden
 Crediteuren             –                –
 Overige schulden             –
 Totaal schulden             –                –
 TOTAAL PASSIEF     87.497      151.142

 

Toelichting over het jaar 2019

 

Baten:

Donaties worden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties) en incidenteel van opbrengsten kerk collecte.

Terugbetaling van oogdruppelflesjes op basis van verkochte flesjes.

Terugbetaling van leningen voor rijst project in Songo, een laswerkplaats. De verhuur van een gebouw aan een kleine voortgezet onderwijs instelling.

De investeringen van de microcredieten worden weer in de stichtingskas teruggeleid.

 

Lasten:

 • Oogzorg
 • Materialen, betreft medische materialen voor het oogziekenhuis in Lunsar
 • Outreach eyecare betreft kosten die gemaakt worden om in de achteraf gelegen gebieden, oogzorg te geven en cataract patiënten op te sporen.
 • Voor 3 Nederlandse(oog)artsen zijn reiskosten/verblijfskosten + visa betaald.
 • Ondersteuning oog druppel productie, hiervoor zijn de grondstoffen om oogdruppels voorgefinancierd.
 • Trainingen aan 30 blinden ten behoeve van zelfredzaamheid en het leren tuinieren
 • Cataractoperaties: er zijn dit jaar 411 cataract operaties gerealiseerd.
 • Individuele opleidingen, voor 17 personen is het lesgeld en de praktijkmaterialen bekostigd
 • Verpleegkundigen (Public Healthcare) – 8 personen
 • Verpleegkundigen (State enrolled Community Nurse)- 3 personen
 • Ambachtsopleiding (Landbouwmeting, lassen, constructie, loodgieten) – 6 personen
 • Een leerling wordt opgeleid op de blindenschool, als voorbereiding op middelbaar onderwijs.
 • Blindenschool: voorziening van rijst en palmolie voor de gehele school
 • Agrarische projecten : Kosten voor het bewerken van 13 hectares land, machinaal ploegen en de voorziening van wortels om cassave te poten in Fabaina.
 • Aanschaf Toyota: ten behoeve  oogarts die in Sierra Leone gaat werken voor de stichting.
 • NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
 • Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
 • Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website.